Σκοπός της παρούσας ιστοσελίδας είναι η ενημέρωση σε θέματα Εσωτερικής Παθολογίας, Σακχαρώδους Διαβήτη, Διαβητικού Ποδιού και Παχυσαρκίας. Δεν αποσκοπεί στην υποκατασταση της ιατρικής φροντίδας από τους παρόχους υγείας, αλλά στοχεύει αφενός μεν να καταστεί πόλος ενημέρωσης του κοινού, αφετέρου δε να αποτελέσει βήμα επικοινωνίας των ανθρώπων που ασχολούνται με την υγεία προς όφελος των ασθενών. Με ιδιαίτερη χαρά, επιδιώκεται η δημιουργία και ηλεκτρονικού διαύλου επικοινωνίας με συναδέλφους των επαγγελμάτων υγείας, με στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας.

Γιώργος Σ. Παναγούλιας
Στρατιωτικός Ιατρός
Ειδικός Παθολόγος - Διαβητολόγος