Ορισμός

Ως υπερτασικοί ορίζονται ασθενείς με τιμές αρτηριακής πίεσης  >140 mm Hg συστολικής ή / και >90 mm Hg διαστολικής. Τα όρια αυτά προσδιορίστηκαν μετά από μελέτες που τεκμηρίωσαν ότι η μείωση της αρτηριακής πίεσης κάτω από αυτά τα όρια είναι επωφελής.

Βιβλιογραφία

Hypertension EETFftMoA. 2013 Practice guidelines for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and the European Society of Cardiology (ESC): ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension. Journal of hypertension 2013;31(10):1925-38.