Συμπεράσματα

Δεν πρέπει να παραληφθεί η θέση των συγγραφέων των οδηγιών, που είναι ότι “αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές δεν υποκαθιστούν την κλινική κρίση του ιατρού και ο στόχος τους είναι να καθοδηγεί και ενημερώνει στη λήψη αποφάσεων”.

Βιβλιογραφία

Stone NJ, Robinson JG, Lichtenstein AH, et al. 2013 ACC/AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2014;129(25 Suppl 2):S1-S45.