Καρδιαγγειακός κίνδυνος

Ορίζεται ως η πιθανότητα ενός ατόμου να αναπτύξει αθηρωματικό καρδιαγγειακό σύμβαμα σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Για τον υπολογισμό του είναι διαθέσιμα πολλά συστήματα αξιολόγησης όπως το Framingham, το SCORE (Systemic Coronary Risk Estimation), το ASSIGN (του Scottish Intercollegiate Guidelines Network), το Q-Risk, το Prospective Cardiovascular Munster Study (PROCAM) και το κατά WHO (World Health Organization). Οι ευρωπαϊκές οδηγίες χρησιμοποιούν το SCORE, επειδή βασίζεται σε μεγάλες αντιπροσωπευτικές μελέτες σε ευρωπαϊκούς πληθυσμούς.

Βιβλιογραφία

Reiner Z, Catapano AL, De Backer G, et al. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J 2011;32(14):1769-818.