Κατηγοριοποίηση κινδύνου

Για την εκτίμηση του κινδύνου εκδήλωσης καρδιαγγειακών συμβαμάτων, δημιουργήθηκαν πίνακες υπολογισμού του ολικού κινδύνου (Systematic Coronary Risk Evaluation - SCORE). Το σύστημα SCORE εκτιμά τον 10-ετή κίνδυνο θανατηφόρου αθηροσκληρωτικού συμβάματος. Ειδικά διαγράμματα κινδύνου με βάση το SCORE παρήχθησαν για τις ευρωπαϊκές χώρες, που διακρίθηκαν σε χαμηλού και υψηλού κινδύνου. Με βάση την διαστρωμάτωση κινδύνου, ορίζονται οι στόχοι της LDL-c και της μη-HDL-c χοληστερόλης, που είναι επιθυμητό να έχουν οι ευρωπαίοι. Τα άτομα διακρίνονται στις εξής ομάδες κινδύνου:

 • ασθενείς με εγκατεστημένη νόσο,
 • ασυμπτωματικά άτομα με υψηλό κίνδυνο για καρδιαγγειακό θάνατο,
 • συγγενείς πρώτου βαθμού ασθενών με πρόωρη καρδιαγγειακή νόσο,
 • λοιπά άτομα.

Πολύ υψηλού κινδύνου

 Άτομα με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

 • Τεκμηριωμένα καρδιαγγειακά νοσήματα με επεμβατικές ή μη επεμβατικές εξετάσεις (στεφανιογραφία, πυρηνική απεικόνιση, stress υπερχηκαρδιογράφημα, καρωτιδική πλάκα σε υπέρηχογράφημα – triplex καρωτίδων) ,

    - προηγούμενο έμφραγμα του μυοκαρδίου,
    - οξύ στεφανιαίο επεισόδιο,
    - στεφανιαία επαναγγείωση (διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (percutaneous coronary intervention - PCI),       αορτοστεφανιαία παράκαμψη με μόσχευμα (coronary artery bypass graft -CABG)],
    - άλλες αρτηριακές διαδικασίες επαναγγείωσης,
    - ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, περιφερική αγγειακή νόσος.

 • Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 με βλάβη των οργάνων στόχων (λ.χ. μικρολευκωματινουρία),
 • Ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή Χρόνια Νεφρική Νόσο [υπολογιζόμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (estimated Glomerular Filtration Rate – e-GFR) < 60 mL / min / 1.73 m2].
 • Υπολογιζόμενος 10-ετής κίνδυνος SCORE ≥ 10%.

Υψηλού κινδύνου

Άτομα με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

 • Σημαντικά αυξημένοι μεμονωμένοι παραγόντες κινδύνου, όπως η οικογενής δυσλιπιδαιμία και η σοβαρή υπέρταση.
 • Υπολογιζόμενος 10-ετης κίνδυνος SCORE ≥ 5%, 10-ετης κίνδυνος για θανατηφόρο καρδιαγγειακό σύμβαμα 10%.

 

Ενδιάμεσου κίνδυνου

Άτομα με:

•    SCORE ≥ 1% και 5%. Πολλά άτομα μέσης ηλικίας ανήκουν σε αυτή την κατηγορία κινδύνου. Ο κίνδυνος αυτός διαμορφώνεται περαιτέρω από το οικογενειακό ιστορικό πρόωρης καρδιαγγειακής νόσου, την κοιλιακή παχυσαρκία, τη φυσική δραστηριότητα, την HDL-C, τα TG, την hs-CRP, την Lp (a), το ινωδογόνο, τη ομοκυστεΐνη και τη apo-B.

 

Χαμηλού κινδύνου

Άτομα με :

 • SCORE <1%.

Βιβλιογραφία

Reiner Z, Catapano AL, De Backer G, et al. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J 2011;32(14):1769-818.