Επιτόπιος έλεγχος (Point of Care Testing)

Είναι η ιατρική διαγνωστική πρακτική που δίνει την δυνατότητα να προσδιοριστούν απλά, άμεσα και αξιόπιστα βασικές διαγνωστικές παραμέτροι στο σημείο φροντίδας του ασθενή – (Point of Care). Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από όλους τους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και η εφαρμογή τους συμπεριλαμβάνεται  στα θεραπευτικά και διαγνωστικά πρωτόκολλα Διεθνών Ιατρικών Εταιρειών. Αυξάνεται με αυτό τον τρόπο η ταχύτητα λήψης κλινικών αποφάσεων. Παρέχεται η δυνατότητα:

  • μέτρησης σακχάρου τριχοειδικού αίματος,
  • μέτρησης γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HBA1c)
  • ηλεκτροκαρδιογραφήματος.
  • οξυμετρίας,
  • ροομέτρησης,
  • γενική εξέταση ούρων (deep-stick)
  • ηλεκτροκαρδιογραφήματος.