Αρχές Αντιμετώπισης

Επιβάλλεται αρχικά ο υπολογισμός του καρδιαγγειακού κινδύνου με βάση:

  • τον βαθμό παχυσαρκίας,
  • την παρουσία κοιλιακού λίπους,
  • την ύπαρξη συμπαρομαρτούντων νοσημάτων.

Αιτιολογημένη κλινική απόφαση για τη σύσταση απώλειας σωματικού βάρους, καθώς και για το ποιος συνδυασμός μεθόδων θα προτιμηθεί, λαμβάνεται εξατομικευμένα για το κάθε άτομο.
Οι τέσσερις μοναδικοί τρόποι είναι οι εξής:

  • υγιεινο-διαιτητική παρέμβαση,
  • άσκηση,
  • φάρμακα,
  • χειρουργική αντιμετώπιση.

Το ποιος συνδυασμός θα ακολουθηθεί ή και με ποια σειρά, εξαρτάται από το αρχικό σωματικό βάρος και τα συμπαρομαρτούντα (συνυπάρχοντα) νοσήματα.
Η συνήθης ιατρική πρακτική επιβάλλει συνδυασμό της μείωσης των προσλαμβανόμενων θερμίδων, την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας και την ψυχολογική ενίσχυση του ατόμου. Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο, δύναται να χρησιμοποιηθεί το μοναδικό φαρμακευτικό σκεύασμα που είναι εγκεκριμένο στον Ελλαδικό χώρο για την απώλεια σωματικού βάρους (ορλιστάτη). Η απόφαση για παραπομπή σε εξειδικευμένο χειρουργό που διενεργεί επεμβάσεις βαριατρικής χειρουργικής, γίνεται μετά από ενδελεχή εξέταση των συμπαρομαρτούντων νοσημάτων και με τη βεβαιότητα ότι είναι η μοναδική εναπομείνασα λύση.

Βιβλιογραφία

Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM, Ard JD, Comuzzie AG, Donato KA, et al. 2013 AHA/ACC/TOS Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. Circulation 2014;129(25 Suppl 2):S102-38.