Δείκτης Μάζας Σώματος

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος - ΔΜΣ (Body Mass Index - BMI) παρέχει εκτίμηση του ποσοστού του λίπους στο σώμα. Συσχετίζει το σωματικό βάρος ενός ατόμου με το ύψος του. Υπολογίζεται από τον τύπο:

Σωματικό Βάρος (σε kg) / Ύψος (σε μέτρα) 2

Ανάλογα με το αποτέλεσμα, το εξεταζόμενο άτομο κατατάσσεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • με χαμηλό βάρος και ΔΜΣ <18.5,
  • με φυσιολογικό βάρος και ΔΜΣ 18.5-24.9,
  • ως υπέρβαρο με ΔΜΣ 25-29.9,
  • ως παχύσαρκο κατηγορίας Ι και ΔΜΣ 30-34.9,
  • ως παχύσαρκο κατηγορίας ΙΙ και ΔΜΣ 35-39.9, και τέλος
  • ως παχύσαρκο κατηγορίας ΙΙΙ και ΔΜΣ >40.

Βιβλιογραφία

Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM, Ard JD, Comuzzie AG, Donato KA, et al. 2013 AHA/ACC/TOS Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. Circulation 2014;129(25 Suppl 2):S102-38.