Γενικά

Ο επιπολασμός της παχυσαρκίας έχει αυξηθεί δραματικά παγκοσμίως. Ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι είναι παχύσαρκοι 1.
Ως παχυσαρκία ορίζεται, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η παθολογική εκείνη κατάσταση που χαρακτηρίζεται από υπερβολικό σωματικό λίπος σε βαθμό τέτοιο, που έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον οργανισμό, οδηγώντας στην ελάττωση του προσδόκιμου επιβίωσης και στην εμφάνιση αυξημένων προβλημάτων υγείας 2. Είναι πολυπαραγοντική νόσος που επιδρά σε διάφορα συστήματα του ανθρωπίνου οργανισμού. Δυστυχώς, λόγω ελλιπούς ενημέρωσης, το πρόβλημα του αυξημένου σωματικού βάρους προσεγγίζεται από τη σκοπιά της αισθητικής δυσαρμονίας. Στην καθημέρα κλινική πράξη προσδιορίζεται με το Δείκτη Μάζας Σώματος και την περιφέρεια μέσης.

Βιβλιογραφία

1.  Haslam DW, James WP. Obesity. Lancet 2005;366(9492):1197-209.

2.  Berrington de Gonzalez A, Hartge P, Cerhan JR, Flint AJ, Hannan L, MacInnis RJ, et al. Body-mass index and mortality among 1.46 million white adults. N Engl J Med 2010;363(23):2211-9.