Περιφέρεια Μέσης

Η περιφέρεια μέσης προκύπτει από μέτρηση στο μέσο μεταξύ του κατωτέρου ορίου των πλευρικών τόξων και των λαγονίων ακρολοφιών, αντίστοιχα προς τη μέση μασχαλιαία γραμμή, με την χρήση μετρητικής ταινίας. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι τιμές της περιμέτρου για τα δυο φύλα.  

  Άνδρες Γυναίκες
Φυσιολογική τιμή   <94 cm <80 cm
 Οριακή τιμή  94-102 cm  80-88 cm
 Παθολογική τιμή  >102 cm  >88 cm

      Υψηλού κινδύνου είναι οι άνδρες με περίμετρο μέσης μεγαλύτερη από 102 cm (>40 in.) και οι γυναίκες με περίμετρο μέσης μεγαλύτερη από 88 cm (35 in.).

Βιβλιογραφία

1. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. World Health Organ Tech Rep Ser 2000;894:i-xii, 1-253.

 

2. Racette SB, Deusinger SS, Deusinger RH. Obesity: overview of prevalence, etiology, and treatment. Phys Ther 2003;83(3):276-88.