Αερόβια άσκηση

Συστήνεται μέτριας ή έντονης έντασης αερόβια άσκηση διάρκειας τουλάχιστον 150 λεπτών την εβδομάδα, διαιρεμένη το λιγότερο 5 σε περιόδους την εβδομάδα, χωρίς να μεσολαβούν δυο συνεχόμενες ημέρες χωρίς άσκηση. Η άσκηση δύναται να εκτελείται συνεχώς ή διακεκομμένα σε δεκάλεπτες ή δεκαπεντάλεπτες περιόδους. Αντί αυτής δύναται να εκτελείται έντονη άσκηση διάρκειας 75λεπτών την εβδομάδα. Ο συνδυασμός των ανωτέρω είναι δυνατός. Η άσκηση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, με μεσοδιαστήματα όχι πέρα των 2 ημερών χωρίς άσκηση. Μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας άσκηση μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερη μείωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης .

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.