Ενέσιμα πλην ινσουλίνης

 Πρόκειται για τα μιμητικά του Glucagon Like Peptide-1 (GLP-1 Receptor Agonists) (exanatide, liraglutide, lisixenatide). Και αυτά όπως οι DPP-4 αναστολείς δρουν μέσω της αναστολής της έκκρισης γλυκαγόνης, της αύξησης της έκκρισης της ινσουλίνης, της μείωσης της γαστρικής κένωσης και της μείωσης της κυκλοφορούσας γλυκόζης.

Βιβλιογραφία

Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.