Αρχές Ινσουλινοθεραπείας

Τα άτομα που χρησιμοποιούν ινσουλίνη πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:

  • Οι διαφορετικοί τύποι και τα είδη ινσουλίνης έχουν διαφορετικές φαρμακολογικές ιδιότητες.
  • Οι εργαζόμενοι σε φαρμακεία και οι πάροχοι υγείας δεν πρέπει να αλλάζουν τον τύπο και είδος της παρεχόμενης ινσουλίνης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του θεράποντος ιατρού και του ασθενούς.
  • Σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο πρέπει να χορηγείται η μέχρι τούδε ινσουλίνη. Σε περίπτωση αμφιβολίας πρέπει να χορηγείται ανθρώπινη ινσουλίνη.
  • Σε περίπτωση έλλειψης της χρησιμοποιούμενης ινσουλίνης, πρέπει να χορηγείται η ίδιας σύστασης ινσουλίνη άλλης εταιρείας.
  • Κατά την προμήθεια ινσουλίνης ο χρήστης θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο τύπος και τα είδη είναι τα ορθά και ότι η ινσουλίνη θα χρησιμοποιηθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βιβλιογραφία

Insulin administration. Diabetes Care 2004;27 Suppl 1:S106-9.