Αυτοπαρασκευαζόμενα μείγματα

  •  Τα άτομα με Διαβήτη που επιτυγχάνουν καλή γλυκαιμική ρύθμιση με μείγματα ινσουλινών που παρασκευάζονται με ανάμειξη ινσουλινών από τους ίδιους, θα πρέπει να συνεχίσουν να ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες και μεθόδους.
  • Κανένα άλλο φάρμακο ή αραιωτικό δεν πρέπει να αναμιγνύεται με οποιοδήποτε προϊόν ινσουλίνης, εκτός εάν εγκριθεί από τον θεράποντα ιατρό.
  • Οι ινσουλίνες glargine και deglutec δεν πρέπει να αναμιγνύονται με άλλες μορφές της ινσουλίνης λόγω της χημικής τους σύστασης.
  • Η χρήση των εμπορικά διαθέσιμων προ-αναμεμειγμένων ινσουλινών είναι δυνατή, εφόσον η αναλογία είναι κατάλληλη για το άτομο που θα τη λάβει.
  • Τα αυτό-παρασκευαζόμενα μείγματα NPH και βραχείας δράσης ινσουλίνης πρέπει να χρησιμοποιούνται άμεσα ή να αποθηκεύονται για μελλοντική χρήση.
  • Η ινσουλίνη ταχείας δράσης μπορεί να αναμιχθεί με NPH, Lente και Lutralente.
  • Η χορήγηση των μειγμάτων πρέπει να ενίεται εντός 15 λεπτών πριν από το γεύμα.
  • Η ανάμιξη των ινσουλινών βραχείας δράσης και Lente δεν συνιστάται, εκτός από τους ασθενείς ήδη ελέγχονται επαρκώς με ένα τέτοιο μίγμα.
  • Οι ινσουλίνες NPH δεν πρέπει να αναμιγνύονται με Lente.

Βιβλιογραφία

Insulin administration. Diabetes Care 2004;27 Suppl 1:S106-9.