ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η ινσουλίνη μπορεί να χορηγηθεί με jet injectors, σε άτομα που δεν μπορούν να χρησιμοποιούν σύριγγες ή έχουν βελονοφοβία. Η απορρόφηση ενδεχόμενα να είναι ταχύτερη. Το κόστος αυτών των εγχυτήρων είναι σχετικά υψηλό και μπορούν να τραυματίζουν το δέρμα. Δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως επιλογή ρουτίνας.
Υπάρχουν διαθέσιμα στυλό χαμηλών δόσεων δόσης που μπορεί να χορηγήσουν μισές μονάδες ινσουλίνης.

Βιβλιογραφία
Insulin administration. Diabetes Care 2004;27 Suppl 1:S106-9.