Γενικές Οδηγίες

 Το άτομο που χρησιμοποιεί ινσουλίνη θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο και να την αυτο-διαχειρίζεται. Στην περίπτωση των παιδιών, η σωστή ηλικία για την έναρξη αυτό-χορήγησης, εξαρτάται από την αναπτυξιακή ωριμότητά τους, καθώς και από τις οικογενειακές και κοινωνικές συνθήκες. Δεν πρέπει να καθυστερήσει η έναρξη της αυτό-χορήγησης πέραν της εφηβείας.
    Στη περίπτωση των ατόμων με προβλήματα όρασης, και εφόσον χρησιμοποιούνται σύριγγες και όχι στυλό ή προγεμισμένες πένες, μπορεί να προγεμίζεται περιοδικά από κάποιο βοηθό, ένας συγκεκριμένος αριθμός συρίγγων. Η τελευταία στρατηγική μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε ορισμένες περιπτώσεις ατόμων με οριακή επιδεξιότητα ή μειωμένες αριθμητικές ικανότητες. Ακόμη όμως και για πλήρως εκπαιδευμένα και ανεξάρτητα άτομα, κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει κάποιο εκπαιδευμένο οικείο άτομο στην ινσουλινο-θεραπεία, ώστε να μπορεί να επέμβει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Βιβλιογραφία

Insulin administration. Diabetes Care 2004;27 Suppl 1:S106-9.