Τύποι Ινσουλίνης

 Τα ταχέα ανάλογα είναι οι ινσουλίνες Lispro(Humalog®), Aspart (NovoRapid®) και Glulisine (Apidra®). Οι ινσουλίνες βραχείας δράσης είναι οι καλούμενες Regular και οι ενδιάμεσης δράσης οι Lente και NPH (Neutral Protamine Hagedorn). Τέλος οι Ultralente, η ινσουλίνη Glargine (Lantus®) και Deglutec (Tresiba®) είναι μακράς δράσης ινσουλίνες. Υπάρχουν διαθέσιμα αναμεμειγμένα μείγματα ινσουλινών που το καλούνται ανάλογα με το ποσοστό της ταχείας ή βραχείας δράσης και NPH ινσουλίνης από τα οποία αποτελούνται (λ.χ. 70% NPH/30% regular, 50% NPH/50% regular, 75% NPL/25% insulin lispro, κ.α.). Οι ανθρώπινες ινσουλίνες έχουν ταχύτερη έναρξη δράσης από τη στιγμή της ένεσής τους σε σχέση με τις χοίρειες. Είναι εμπορικά διαθέσιμες με δοσολογία 100 μονάδων (units) / ml (1 μονάδα αντιστοιχεί περίπου σε 36 μg ινσουλίνης).

Βιβλιογραφία

Insulin administration. Diabetes Care 2004;27 Suppl 1:S106-9.