Σακχαρώδους Διαβήτη Κύησης

Ειδικότερα για τον Διαβήτη της Κύησης, οι τρόποι διάγνωσης είναι δύο, ανάλογα την ακολουθούμενη μεθοδολογία. Προϋπόθεση είναι η εξεταζόμενη να μην έχει ήδη Σακχαρώδη Διαβήτη, προκειμένου να χαρακτηριστεί Κύησης.

Α. Σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG).

Εφαρμόζεται δοκιμασία ανοχής γλυκόζης με 75 γραμμάρια άνυδρης γλυκόζης διαλυμένα σε 200 ml ύδατος και μέτρηση σακχάρου αίματος πριν την κατανάλωση της γλυκόζης και στα 60 και 120 λεπτά από τη λήψη της. Η δοκιμασία γίνεται το πρωί, μετά από προηγηθείσα 8-ωρη τουλάχιστον νηστεία, κατά την 24η με 28η εβδομάδα της κύησης. Η διάγνωση τίθεται αν η μέτρηση του σακχάρου ξεπερνά τις ακόλουθες τιμές:

 • Νηστείας: ≥  92 mg/dL,
 • 1η ώρα:   ≥180 mg/dL,
 • 2η ώρα:   ≥153 mg/dL.

Β. Σύμφωνα με το National Institutes of Health των Η.Π.Α.

Διενεργείται δοκιμασία ανοχής γλυκόζης με 50 gr άνυδρης γλυκόζης, κατά την 24η με 28η εβδομάδα της κύησης. Αν το σάκχαρο την 1η ώρα από τη λήψη της γλυκόζης ≥140 mg/dL, τότε ακολουθεί νέα καμπύλης με 100 gr γλυκόζης. Η διάγνωση Διαβήτη της Κύησης τίθεται αν ισχύουν τουλάχιστον 2 από τις ακόλουθες 4 τιμές γλυκόζης:

Κατά Carpenter/Coustan.

 • Νηστείας: ≥  95 mg/dL,
 • 1η ώρα:   ≥180 mg/dL,
 • 2η ώρα:   ≥155 mg/dL,
 • 3η ώρα:   ≥140 mg/dL.

Κατά National Diabetes Data Group.

 • Νηστείας: ≥105mg/dL,
 • 1η ώρα:   ≥190 mg/dL,
 • 2η ώρα:   ≥155 mg/dL,
 • 3η ώρα:   ≥140 mg/dL.

    Όλοι οι τρόποι διάγνωσης του Διαβήτη Κύησης είναι αποδεκτοί, αν και περισσότερο χρησιμοποιείται ο πρώτος (κατά International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups).

Βιβλιογραφία

1. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S81-90.

2. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2004;27 Suppl 1:S5-S10.