Παρακλινικός Έλεγχος

Ο απαιτούμενος έλεγχος εξαρτάται από τον τύπο του Διαβήτη και την γλυκαιμική ρύθμιση. Γενικά εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

  • μέτρηση γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) κάθε 3-6 μήνες,
  • κατ’ έτος (και εφόσον το αποτέλεσμά τους παραμένει εντός φυσιολογικών ορίων):

    - γενική εξέταση αίματος,
    - Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών αιμοσφαιρίων (ΤΚΕ),
    - λιπίδια,
    - ουρία, κρεατινίνη, κάλιο, νάτριο,
    - υπολογισμός σπειραματικής διήθησης (estimated Glomelular Filtration Rate - e-GFR) κατά Cockroft-Gault,
    - δείκτες ηπατικής λειτουργίας, κρεατινική φωσφοκινάση,
    - θυρεοσφαιρινική ορμόνη (Thyroid Stimulating Hormone - TSH),
    - γενική εξέταση ούρων,
    - έλεγχος λευκωματουρίας.

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.