Σταδιοποίηση

Η σταδιοποίηση της χρόνιας νεφρικής νόσου στα άτομα με Διαβήτη γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που ισχύουν και για τα άτομα χωρίς Διαβήτη, όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα.

 

Στάδιο Περιγραφή GFR ml/min/1.73 m2*
1 Νεφρική βλάβη παρουσία παθολογοανατομικών ή απεικονιστικών ευρημάτων ή ανεύρεση στα ούρα μικρολευκωματινουρίας, ερυθρών αιμοσφαιρίων σπειραματικής προέλευσης ή κυλίνδρων για χρονικό διάστημα > 3 μηνών με φυσιολογική GFR > 90
2 Νεφρική βλάβη με μικρή μείωση της GFR 60 - 89
3 Μέτρια μείωση της GFR 30 - 59
4 Σημαντική μείωση της GFR 15 - 59
5 Νεφρική ανεπάρκεια < 15

 

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.