Γενικά

 Ως Διαβητική Νευροπάθεια ορίζεται η βλάβη των νεύρων που εμφανίζεται στο Σακχαρώδη Διαβήτη και μπορεί να είναι κλινικά έκδηλη ή υποκλινική. Χαρακτηρίζεται ως διαβητική μετά από τον αποκλεισμό άλλων αιτίων νευροπάθειας, όπως είναι νευροπάθειες φαρμακευτικής αρχής, σύνδρομα παγίδευσης νεύρων (λ.χ. κήλες μεσοσπονδυλίων δίσκων), κ.α. 1. Ο όρος εμπεριέχει πολλά και διαφορετικά σύνδρομα, αν και στην καθημέρα κλινική πράξη ως Διαβητική Νευροπάθεια νοείτε η Διαβητική Συμμετρική Πολύ-Νευροπάθεια 2. Τα πρώιμα συμπτώματά της πιθανά αντανακλούν την προοδευτική απώλεια της ακεραιότητας των νευρικών ινών 3.

Βιβλιογραφία

1. Boulton AJ, Vinik AI, Arezzo JC, Bril V, Feldman EL, Freeman R, et al. Diabetic neuropathies: a statement by the American Diabetes Association. Diabetes Care 2005;28(4):956-62.

2. Report and recommendations of the San Antonio conference on diabetic neuropathy. Consensus statement. Diabetes 1988;37(7):1000-4.

3. Katsilambros N. Atlas of the diabetic foot. 2nd ed. Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010.