Πρόληψη

Ο προληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει την κλινική εξέταση των αρτηριών των κάτω άκρων. Ανάλογα με τα κλινικά ευρήματα, ενδέχεται να χρειαστεί περαιτέρω διερεύνηση για βλάβες των αγγείων με υπερηχογραφικές (triplex) ή άλλες συνδυαστικές μεθόδους (λ.χ. υπολογισμός κνημοβραχιόνιου δείκτη).

Βιβλιογραφία

Boulton AJ, Armstrong DG, Albert SF, Frykberg RG, Hellman R, Kirkman MS, et al. Comprehensive foot examination and risk assessment: a report of the task force of the foot care interest group of the American Diabetes Association, with endorsement by the American Association of Clinical Endocrinologists. Diabetes Care 2008;31(8):1679-85.