Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση της Περιφερικής Αγγειακής Νόσου στο πλαίσιο του Σακχαρώδους Διαβήτη είναι επιτακτικής σημασίας για την πρόληψη των επιπλοκών που είναι πιθανότερο να επισυμβούν παρουσία της. Εκτός από τα μέτρα αύξησης της φυσικής δραστηριότητας (βάδιση), επιβάλλεται η φαρμακοθεραπεία με αντιαιμοπεταλιακά σκευάσματα (κλοπιδογρέλη, ασπιρίνη), η εντατικοποίηση της υπολιπιδαιμικής αγωγής κ.α. Οι ασθενείς με Διαβητική Περιφερική Αγγειακή Νόσο πρέπει να εκτιμώνται από ειδικούς προς εξέταση της αναγκαιότητας ειδικών χειρουργικών επεμβάσεων.

 

Πρόληψη

Ο προληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει την κλινική εξέταση των αρτηριών των κάτω άκρων. Ανάλογα με τα κλινικά ευρήματα, ενδέχεται να χρειαστεί περαιτέρω διερεύνηση για βλάβες των αγγείων με υπερηχογραφικές (triplex) ή άλλες συνδυαστικές μεθόδους (λ.χ. υπολογισμός κνημοβραχιόνιου δείκτη).

Βιβλιογραφία

Boulton AJ, Armstrong DG, Albert SF, Frykberg RG, Hellman R, Kirkman MS, et al. Comprehensive foot examination and risk assessment: a report of the task force of the foot care interest group of the American Diabetes Association, with endorsement by the American Association of Clinical Endocrinologists. Diabetes Care 2008;31(8):1679-85.

Γενικά

 Ως Διαβητική Περιφερική Αρτηριακή Νόσος ορίζεται η παρουσία των ακόλουθων αγγειακών νόσων σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη.

  • Αρτηριακή Νόσος της εξωκρανιακής μοίρας των Καρωτίδων και των Σπονδυλικών Αρτηριών,
  • Αρτηριακή Νόσος Άνω Άκρων,
  • Νόσος Μεσεντερίων Αγγείων,
  • Νόσος Νεφρικών Αρτηριών,
  • Περιφερική Αγγειακή Νόσος Κάτω Άκρων,
  • Αρτηριακή Νόσος Πολλαπλών Αγγείων,
  • Ανευρύσματα της Κοιλιακής Αορτής και των κλάδων αυτής.

 

Βιβλιογραφία

1. Rooke TW, Hirsch AT, Misra S, Sidawy AN, Beckman JA, Findeiss L, et al. Management of patients with peripheral artery disease (compilation of 2005 and 2011 ACCF/AHA Guideline Recommendations): a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2013;61(14):1555-70.

2. Tendera M, Aboyans V, Bartelink ML, Baumgartner I, Clement D, Collet JP, et al. ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral artery diseases: Document covering atherosclerotic disease of extracranial carotid and vertebral, mesenteric, renal, upper and lower extremity arteries: the Task Force on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Artery Diseases of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2011;32(22):2851-906.

 

Στατιστικά στοιχεία

 Η συχνότητα της Περιφερικής Αγγειακής Νόσου των κάτω άκρων σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη έχει επιβεβαιωθεί με μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες, με επίπτωση που ανέρχεται στο 5,5% για άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και στο 13,6 % σε αυτά με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 1,2.
    Η Περιφερική Αγγειακή Νόσος από μόνη της, σπάνια αποτελεί την αιτία της δημιουργίας έλκους και Διαβητικού Ποδιού 3. Είναι παρούσα στο 1/3 περίπου των ελκών και συχνά είναι κύριος παράγοντας κινδύνου που συσχετίζεται με επαναλαμβανόμενο τραυματισμό 4,5.

Βιβλιογραφία

1. McAlpine RR, Morris AD, Emslie-Smith A, James P, Evans JM. The annual incidence of diabetic complications in a population of patients with Type 1 and Type 2 diabetes. Diabet Med 2005;22(3):348-52.

2. Selvin E, Erlinger TP. Prevalence of and risk factors for peripheral arterial disease in the United States: results from the National Health and Nutrition Examination Survey, 1999-2000. Circulation 2004;110(6):738-43.

3. Boulton AJ. The pathway to foot ulceration in diabetes. Med Clin North Am 2013;97(5):775-90.

4. Reiber GE, Vileikyte L, Boyko EJ, del Aguila M, Smith DG, Lavery LA, et al. Causal pathways for incident lower-extremity ulcers in patients with diabetes from two settings. Diabetes Care 1999;22(1):157-62.

5. Peters EJ, Armstrong DG, Lavery LA. Risk factors for recurrent diabetic foot ulcers: site matters. Diabetes Care 2007;30(8):2077-9.