Αιτιοπαθογένεια

Η αιτιοπαθογένεια της Στεφανιαίας Νόσου είναι η ίδια με του γενικόυ πληθυσμού. Δεδομένου ότι τα άτομα με Διαβήτη έχουν ίση πιθανότητα εμφάνισης πρώτου εμφράγματος του μυοκαρδίου με τα άτομα χωρίς Διαβήτη που έχουν ήδη υποστεί ένα έμφραγμα, ο Διαβήτης θεωρείται «ισοδύναμο» στεφανιαίας νόσου ως προς τον κίνδυνο εμφάνισης εμφράγματος. Στα άτομα με Διαβήτη η Στεφανιαία Νόσος είναι βαρύτερη σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό.

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.